فرآينده پذیرش مقاله

فرآیند پذیرش مقالات در فصلنامه مطالعات سیاسی و بین‌المللی مراحل ذیل را سپری می‌کند:

    مرحله پذیرش اولیه

مقالاتی که با رعایت راهنمای نگارش این فصلنامه تهیه گردیده است،  توسط نویسندگان از طریق سایت فصلنامه ارسال و به وسیله سردبیر یا دبیر اجرایی دریافت می گردد.

    مرحلة داوری مقاله

پس از دریافت مقاله در صورتی که رعایت راهنمایی نگارش فصلنامه در آن رعایت شده باشد، مقاله مورد پذیرش اولیه قرار گرفته و جهت داوری به دو داور واجد شرایط و دارای تخصص مرتبط با موضوع مقاله برای داوری ارسال می‌گردد.

در صورتی که مقاله بدون اصلاح مورد تایید داوران قرار می گیرد برای چاب تایید و در نوبت چاب قرار می‌گردد. اما در صورتی که نیاز به انجام اصلاحات داشته باشد مقاله همراه با نقطه نظرات اصلاحی داوران به نوییسنده جهت انجام اصلاحات ارجاع می‌گردد. این دسته از مقالات صرفا پس از انجام اصلاحات مورد نظر داوران در نوبت چاب قرار می‌گیرد.

    مرحله انجام اصلاحات

نویسنده پس از اعلام نظر داوران ظرف مدت حد اکثر ده روز برای انجام اصلاحات اقدام نموده و نسخه اصلاح شده را مجددا از طریق سایت مجله ارسال می‌نماید. بدیهی است پس از سپری شدن این مدت دفتر فصلنامه خود را ملزم به چاب مقاله نمی‌داند.

    مرحله تایید نهایی

پس از تایید نهایی مقاله و انجام اصلاحات مورد نظر، دفتر مجله رسما پذیرش مقاله و قرار گرفتن آن در نوبت چاب را برای نویسنده طی یادداشت رسمی و یا در صورت نیاز طی مکتوب رسمی برای نویسنده اعلام می‌نماید.