درباره‌ی مجله

فصلنامه مطالعات سیاسی و بین المللی مربوط به دانشگاه خاتم النبیین(ص) افغانستان است. دانشگاه خاتم النبیین(ص)؛ صاحب امتیاز فصلنامه بوده و این فصلنامه تحقیقات علمی و مقالات علمی دانشکده علوم سیاسی و دیپارتمنت روابط بین الملل را به نشر می سپارد. تا کنون شماره های متعددی از این فصلنامه تحت عنوان مجله علمی_پژوهشی علوم سیاسی به صورت فیزیکی به نشر رسیده و در سایت دانشگاه نیز بارگزاری شده است. تلاش می شود از این پس با توجه به همه معیارهای علمی و آکادمیک این مسیر در عرصه دنش تخصصی علوم سیاسی و روابط بین المللی ادامه یابد. هر چند این فصلنامه تلاش می کند تا نتایج و یافته های تحقیقی در حوزه تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل را انتشار دهد، اما اولویت فعالیت نشراتی این فصلنامه مقالات و تحقیقات سیاسی و بین المللی ناظر به افغانستان، منطقه و جهان اسلامی می باشد. دسترسی آزاد محققان به نسخه الکترونیکی فصلنامه، فرصت ارزشمندی است که رابطه لازم میان نویسندگان و فصلنامه را گسترش می بخشد. توسعه و انکشاف دانش سیاسی و بین المللی و حمایت از تحقیقات تخصصی در حوزه علوم سیاسی و روابط بین المللی از مهم ترین اهداف تاسیس و نشر این فصلنامه علمی است. انتظار می رود این فصلنامه بستر مساعد و همواری را برای گسترش دانش سیاسی و بین المللی و ترویج تحقیقات علمی در این زمینه را فراهم نموده و جهت فراهم سازی بستر انکشاف و توسعه نظریه پردازی در عرصه علوم سیاسی و روابط بین الملل نقش مثبت و سازنده ای را ایفاء نماید.