اطلاعات تماس

تماس با سردبیر

سید محمد جواد محدثی موسوی
عضو کدر علمی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)

تماس با پشتیبانی

مهندس نقیب‌الله اسدی کرکین