ارسال مقاله

برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

راهنمای نویسندگان

رعایت نکات ذیل برای تایید و چاب مقاله در فصلنامه الزامی است. عدم رعایت این نکات باعث کنار گذاشتن مقاله از روند چاب خوهد شد.

۱- فصلنامه مطالعات سیاسی و بین‌المللی صرفا مقالات مرتبط به حوزه سیاسی و بین‌المللی را به چاب می‌رساند. بنا بر این موضوع مقاله باید با موضوع تخصصی فصلنامه مرتبط باشد.

۲- مقاله باید واجد معیارها و ضوابط علمی تحقیق باشد. بنا براین مقاله باید دارای روش و ساختار علمی بوده و از چکیده، طرح مساله، پرسش و مساله تحقیق، متن و تجزیه و تحلیل پاسخ یا پاسخ های تحقیق برخوردار باشد.

۳- حجم مقاله بین ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ کلمه، در محیط ویندوز با نرم‌افزار Word و متن آن با قلم  بی زر ۱۴ نازک تایپ شده باشد.

۴- منابع و پی‌نوشت‌ها  مطابق با ارجاع درون متنی به‌طور کامل در انتهای مقاله آورده شود.

۵- قبل از ارسال مقاله،‌ متن تایپ شده را به دقت بازخوانی کنید و غلط‌های تایپی و احتمالاً‌ جاافتادگی‌ها را اصلاح کنید. نویسندگان در نوشتن نام و سمت خود و همکاران دقت تمام داشته باشند، زیرا نام و سمت آنها در نشریه همانگونه خواهد آمد که در ابتدا خود را معرفی کرده اند. تغییرات بعدی امکان پذیر نیست.

۶- تمام نقل‌قول‌های مستقیم داخل گیومه می‌آید و پس از آن به منبع با شماره صفحه اشاره می‌شود.

۷- ارجاع به منبع با سه مشخصه در متن میان پرانتز می‌آید (نام صاحب اثر، سال چاپ: شماره صفحه منبع) مثال برای کتاب یا نشریه (نویسنده، سال:  شماره صفحه) ارجاع اینترنتی درون متن (نویسنده، نام سایت، سال) در صورت استفاده مکرر اما متفاوت از یک سایت  (بدون نام نویسنده) در یک سال مشابه، برای تفاوت گذاری از حروف ABCD…. در پرانتز استفاده شود. مثال ( nytimes, 2014, (A)  بدون (www.com.org....)اما در پایان مقاله در قسمت منابع همراه با نام سایت، نام نویسنده (در صورت وجود)، حرف مشخص کننده در متن مقاله (A,B,C,...) موضوع و نشانی کامل اینترنتی و تاریخ قرائت آورده می‌شود.

۸- در مواردی که از یک منبع برای بار دوم یا بیشتر به‌طور متوالی استفاده می‌شود، می بایست رفرنس درون متنی مطابق مثال بالا بطور کامل آورده شود. ذکر "همان" یا "Ibid" پذیرفته نیست.

۹- اگر کتاب یا مقالة فارسی دارای دو نویسنده باشد، نام هر دو، با اولویت نویسنده اصلی باید قید گردد و در صورتی که اثر دارای سه یا بیش از سه نویسنده باشد، باید صرفاً نام نویسنده اصلی قید گردد و در مورد بقیه، به ذکر عبارت «و دیگران» اکتفا گردد. مثال: «احمدی و دیگران، سال: صفحه ...».

۱۰- اگر مقاله به زبان انگلیسی و دارای دو نویسنده باشد، قید نام هر دو لازم است. مثال: «Stoner & Freedman,…». اما اگر دارای سه یا بیش از سه نویسنده باشد، نام نویسنده اول آورده می‌شود و در مورد بقیه، به صورت «Stoner & et al, …» می‌آید.

۱۱- اسامی، اصطلاحات و عبارات غیرفارسی، در متن فارسی نمی‌آید. بنابراین در صورت لزوم، در داخل متن شماره‌گذاری و معادل لاتین آن‌ در پاورقی نوشته می‌شود.

۱۲- در متن مقاله، عنوان‌های اصلی با قلم تیتر ۱۴ و عنوان‌های فرعی با قلم تیتر ۱۲ سیاه و نام کتابها با قلم لوتوس ۱۲ سیاه ایتالیک آورده شود.

۱۳- دقت فرمایید املا و انشای مقاله به‌طور صحیح، سلیس و روان باشد و علایم ویرایشی نظیر نقطه، دو نقطه، چند نقطه، نقطه ویرگول، ویرگول، گیومه، پرانتز، کروشه و مانند آن صحیح به کار رود. - بین واژه‌های مرکب و جمع‌بسته‌شده با «ها» و نیز افعالی که دارای نشانۀ استمرار «می» هستند، و نظایر آنها، نیم‌فاصله رعایت شود؛ مثال می کند ←می‌کند ؛  برنامه ‌ریزی← برنامه‌ریزی؛ بین الملل← بین‌الملل؛ شکل گیری← شکل‌گیری؛ دوره های← دوره‌های؛ سمت‌ گیری← سمت‌گیری؛ برنامه ای ← برنامه‌ای

۱۴- جداول و نمودارهای داخل متن باید به ترتیب دارای شماره و عنوان باشد و شرح آن به‌صورت وسط ‌چین بر روی جدول و زیر نمودار تایپ می‌شود. اعداد داخل جدول باید به فارسی و به صورت چپ‌چین تایپ شوند. هر جدول یا نمودار با یک فاصلة تایپی از متن قبل و بعد از خود قرار می‌گیرد و منبع جدول یا نمودار بلافاصله سمت چپ زیر جدول قید می‌گردد. ذکر واحد مربوط به اعداد هر جدول یا نمودار نیز ضروری است.

۱۵- چکیده انگلیسی باید عیناً ترجمه چکیده فارسی باشد. چکیده انگلیسی و کلمات کلیدی همچنین در پایان متن مقاله آورده شوند. چکیده  مقاله باید حاوی هدف، سوال (ها)، فرضیه (ها)،  روش تحقیق و نتایج تحقیق باشد. فایل چکیده فارسی و چکیده انگلیسی همراه با کلمات کلیدی ضمیمه شود.

۱۶- مشخصات شخصی نویسنده یا نویسندگان همراه با وابستگی سازمانی و ایمیل شخصی ضمیمه مقاله گردد.

چک‌لیست آماده‌سازی برای ارسال مقاله

همه مقالات ارسالی باید پیشنیازهای زیر را رعایت کنند.

  • این مقاله ارسالی پیشنیازهای ذکر شده درراهنمای نویسندگان را رعایت کرده است.
  • این مقاله قبلاً چاپ ثبت نشده و برای مجله دیگری نیز ارسال نشده است.
  • فهرست منابع کامل، دقیق و مطابق با ارجاع‌های درون‌متنی است.
  • همه جداول، نمودارها و شکل‌ها دارای عنوان بوده و به درستی شماره‌گذاری شده‌اند.
  • اجازه انتشار تمامی عکس‌ها و اطلاعات موجود گرفته شده است.

Articles

Section default policy

بیانیه محرمانگی

نام‌ها و ایمیل‌های وارد شده در سایت مجله، فقط برای اهداف بیان شده بکار می‌رود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.