تبیین مسئولیت‌های حکومت اسلامی در قبال مردم در منظومۀ معرفتی قرآن و حدیث

نویسندگان

  • دکتر محمد عارف فصیحی دولتشاهی دکترای روابط بین‎الملل و استاد مدعو دانشگاه خاتم‏‌النبیین(ص) نویسنده

DOI:

https://doi.org/10.62134/srqpis/v1.i1.khatamuni.3

کلمات کلیدی:

حکومت اسلامی, مسئولیت حکومت اسلامی, امنیت, وحدت اجتماعی, عدالت, رفع فقر و محرومیت

چکیده

فلسفۀ اصلي تشكيل حكومت اسلامی، نظم و نسق امور مردم و زمینه‌سازی مناسب براي رسیدن به آسايش و آرامش به‌مثابۀ فضیلت‌های انسانی است. بدین منظور وظایف و مسئولیت‌های سنگینی بر دوش حکومت اسلامی گذاشته شده است. این مقاله با روشی توصیفی‌ـ تحلیلی و کتابخانه‌ای با هدف تبیین برخی از مهم‌ترین مسئولیت‌های حکومت اسلامی در برابر مردم نوشته شده است. پرسش اساسی این است که مهم‌ترین وظایف حکومت اسلامی در برابر مردم چیست. در پاسخ به این سؤال، این فرضیه طرح شده است که شکوفایی استعدادهای نهفتۀ انسانی از رهگذر تعلیم‌وتربیت اسلامی، تأمین امنیت، استقرار عدالت اجتماعی و مبارزۀ سامان‌یافته با ظلم، رفع فقر و محرومیت، ایجاد انسجام و هم‌گرایی از مهم‌ترین وظایف و مسئولیت‌های خطیر دولت در برابر مردم است. یافته‌ها و گزاره‌های استنتاجی تحقیق حاضر حاکی از آن است که در جهان‌بینی اسلامی، قدرت و حکومت ابزار مطمئنی برای تأمین نیازهای مادی و معنوی انسان هستند. هدف غایی سامان سیاسی اسلامی، چه از نوع تأسیسی و چه از نوع امضایی، فلاح و رستگاری مردم است و رستگاری به‌یقین از مسیر تعلیم‌وتربیت شهروندان فضیلت‌محور و در پرتوی سازوکارهای مناسب اقتصادی، امنیتی، همبستگی اجتماعی و تصدی حکومت توسط کارگزاران عادل به دست می‌آید.

دانلود

چاپ شده

2024-06-25

ارجاع به مقاله

تبیین مسئولیت‌های حکومت اسلامی در قبال مردم در منظومۀ معرفتی قرآن و حدیث. (2024). فصلنامه علمی - تحقیقی مطالعات سیاسی و بین‌المللی, 1(1), 52-75. https://doi.org/10.62134/srqpis/v1.i1.khatamuni.3

مقالات مشابه

همچنین برای این مقاله می‌توانید شروع جستجوی پیشرفته مقالات مشابه.