طراحی الگوی عوامل مؤثر بر توسعۀ فرهنگی در افغانستان با رویکرد فراترکیب

نویسندگان

  • محسن نیازی استاد گروه علوم اجتماعی دانشکدۀ علوم انسانی و دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه کاشان. نویسنده
  • سید عزیزالله استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی و دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه کاشان. نویسنده

DOI:

https://doi.org/10.62134/srqpis/v1.i1.khatamuni.4

کلمات کلیدی:

توسعۀ فرهنگی, عوامل اجتماعی, عوامل سیاسی, عوامل فرهنگی, عوامل اقتصادی و دینی, عوامل کالبدی

چکیده

یکی از مسائل مهم و پیچیده در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی، توسعۀ فرهنگی است. هدف اصلی توسعۀ فرهنگی، فایده رساندن به انسان، پرورش توانایی‌ها و گسترش دامنۀ امکانات و مجال‌های اوست. در واقع، توسعۀ فرهنگی به‌منظور فایده رساندن به انسان و بهبود شرایط زندگی او و در نهایت بهبود کلی جامعه صورت می‌پذیرد. در این پژوهش با استفاده از رویکرد استقرایی فراترکیب کیفی[1] به بررسی توسعۀ فرهنگی در جامعۀ افغانستان پرداخته شده است. این روش شامل مراحل هفت‌گانه می‌شود که به ارزیابی و تحلیل نظام‌مند نتایج و یافته‌های مطالعات پیشین می‌پردازد. جامعۀ آماری این تحقیق شامل تمام مقالات علمی-پژوهشی منتشرشده در افغانستان در بازه‌ی زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ با موضوع توسعۀ فرهنگی در جامعۀ افغانستان می‌شود. در مجموع، ۴۵ مقالۀ علمی-پژوهشی یافت شد که ۲۷ مقاله برای بررسی نهایی انتخاب شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ۱۲ عامل اجتماعی، ۱۰ عامل سیاسی، ۱۱ عامل فرهنگی، ۴ عامل اقتصادی، ۲ عامل کالبدی و ۳ عامل دینی بر توسعۀ فرهنگی در جامعۀ افغانستان تأثیرگذار هستند. عوامل اجتماعی شامل انسجام اجتماعی، عدالت اجتماعی، ارتباط آگاهانه، گفتگو، عدم امنیت، تفرقه، تبعیض، ایستارها، ارزش‌ها، اعتقادات، احساسات و باورهای شهروندان می‌شود. عوامل سیاسی شامل ثبات سیاسی، نوع حکومت، جریآن‌های سیاسی، نفی اقتدارگرایی، مردم‌سالاری، آزادی‌های مدنی، مدیریت و برنامه‌ریزی، فساد، دولت قومی و قانون می‌شود. عوامل فرهنگی شامل خودآگاهی فرهنگی، پالایش فرهنگی، علم محوری، مشاهیر فرهنگی، تبلیغات، نظم فرهنگی، آزادی و خلاقیت فرهنگی، هنر، گردشگری، تفاهم نمادی و سواد می‌گردد. عوامل اقتصادی نیز شامل سرمایه‌گذاری، توزیع بودجه، فقر و اشتغال‌زایی می‌شود. عوامل کالبدی شامل بافت روستایی و قبیله‌ای و ابعاد جغرافیایی می‌شود و درنهایت، عوامل دینی شامل قرائت تک‌سویه از دین، شکاف مذهبی و ظرفیت‌های دینی می‌گردد.

دانلود

چاپ شده

2024-06-25

ارجاع به مقاله

طراحی الگوی عوامل مؤثر بر توسعۀ فرهنگی در افغانستان با رویکرد فراترکیب. (2024). فصلنامه علمی - تحقیقی مطالعات سیاسی و بین‌المللی, 1(1), 77-99. https://doi.org/10.62134/srqpis/v1.i1.khatamuni.4

مقالات مشابه

همچنین برای این مقاله می‌توانید شروع جستجوی پیشرفته مقالات مشابه.