نگاه راهبردی چین به افغانستان پس از خروج آمریکا

نویسندگان

  • دکتر سید طاهر عرفانی دکترای روابط بین‎الملل و عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم‏النبیین(ص) نویسنده

DOI:

https://doi.org/10.62134/srqpis/v1.i1.khatamuni.5

کلمات کلیدی:

چین, افغانستان, نگاه راهبردی, ملاحظات امنیتی, انگیزه‌های اقتصادی

چکیده

روابط دو کشور چین و افغانستان در دهه‌های گذشته بر مبنای نگاه پکن به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تنظیم شده است. خروج نیروهای امریکا و ناتو از افغانستان و استقرار حکومت امارت اسلامی در این کشور سبب تغییر رویکرد چین از منظرهای مختلف شد. خروج امریکا از افغانستان منجر به تغییر توازن قدرت در افغانستان و به تبع آن در مناطق پیرامون آن شد. نگاه چین به افغانستان همیشه بر مبنای ملاحظات امنیتی بوده و در حال حاضر ملاحظات اقتصادی نیز در آن برجسته شده است. طرح بزرگ اقتصادی چین در پاکستان و آسیای مرکزی از یک طرف و نگرانی‌های امنیتی چین از پیوند میان گروه‌های افراطی در افغانستان با اویغورها در همسایگی این کشور مهم‌ترین مسائل مورد توجه چین بوده‌اند. قدرت‌یابی امارت اسلامی در افغانستان و خروج نیروهای امریکا باعث تغییر الگوی روابط چین با افغانستان از بی‌تفاوتی حساب‌شده به نگاه راهبردی شده است. در پژوهش حاضر، چرایی تغییر نگاه چین در قبال افغانستان از بی‌تفاوتی حساب‌شده به نگاه راهبردی را به بحث و بررسی قرار داده‌ایم.

دانلود

چاپ شده

2024-06-25

ارجاع به مقاله

نگاه راهبردی چین به افغانستان پس از خروج آمریکا. (2024). فصلنامه علمی - تحقیقی مطالعات سیاسی و بین‌المللی, 1(1), 100-119. https://doi.org/10.62134/srqpis/v1.i1.khatamuni.5

مقالات مشابه

همچنین برای این مقاله می‌توانید شروع جستجوی پیشرفته مقالات مشابه.