اعضای هیأت تحریریه

مدیر مسؤول

دکتر سید عبدالقیوم سجادی

دکتر سید عبدالقیوم سجادی
دکترای روابط بین‌الملل
کدر علمی دانشگاه خاتم النبیین(ص)
[email protected]


سردبیر

سید محمد جواد محدثی موسوی

سید محمد جواد محدثی موسوی
ماستر روابط بین‌الملل
عضو کدر علمی دانشگاه خاتم النبیین(ص)
[email protected]


اعضای هیأت تحریریه

دکتر سید عبدالقیوم سجادی

دکتر سید عبدالقیوم سجادی
دکترای روابط بین‌الملل
کدر علمی دانشگاه خاتم النبیین(ص)
[email protected]

دکتر محمد وحید بینش
دکترای علوم سیاسی
کدر علمی دانشگاه خاتم النبیین(ص)
[email protected]

دکتر محمد ستوده آرانی
دکترای روابط بین‌الملل
عضو هیات علمی دانشگاه باقر العلوم - ایران

دکتر منصور میر احمدی
دکترای علوم سیاسی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی - ایران

دکتر سید طاهر عرفانی

دکتر سید طاهر عرفانی
دکترای روابط بین‌الملل
عضو کدر علمی دانشگاه خاتم النبیین(ص)
[email protected]

دکتر غلام رضا کریمی
دکترای علوم سیاسی
عضو کدر علمی دانشگاه خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی
[email protected]

دکتر سید لیاقت علی موسوی
دکترای روابط بین‌الملل
عضو کدر علمی دانشگاه خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی
[email protected]

دکتر فرهاد قاسم
روابط بین‌الملل
دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران-ایران
[email protected]

دکتر سید محمد طباطبایی
روابط بین‌الملل
دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه-ایران
[email protected]

دکتر محمد عارف فصیحی دولتشاهی
دکترای روابط بین‌الملل
[email protected]

دکتر محمود شفیعی
دکترای علوم سیاسی
عضو هیات علمی دانشگاه مفید
[email protected]

سید محمد جواد محدثی موسوی

سید محمد جواد محدثی موسوی
ماستر روابط بین‌الملل
عضو کدر علمی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)
[email protected]

رمضانعلی فصاحت

رمضانعلی فصاحت
ماستر روابط بین‌الملل
عضو کدر علمی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)