اطلاعات برای نویسندگان

آیا می‌خواهید به این مجله مقاله بفرستید؟ توصیه می‌شود که متن درباره مجله که شامل سیاست‌های حاکم بر انواع مقالات؛ و متن راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمایید. برای ارسال مقاله لازم است در سامانه این مجله ثبت‌نام کنید. چنانچه تا کنون در این مجله ثبت‌نام نکرده‌اید نسبت به این کار اقدام کنید. چنانچه قبلاً ثبت‌نام کرده‌اید فقط کافی است که به سامانه وارد شوید و مراحل پنجگانه ارسال مقاله را شروع کنید.